Verkoopsvoorwaarden

1 Onder voorbehoud van alle overige rechten en behoudens schriftelijke afwijking door een persoon die in de hoedanigheid is om ons te verbinden, zijn alle hierna genoemde bepalingen van strikte toepassing. Ieder order bevat stilzwijgend de acceptatie door de koper.

2.a Alle facturen zijn betaalbaar te Tielt en via overschrijving op bankrekening van de maatschappelijke zetel van AXON bvba, nettokontant, zonder korting, tenzij andersluidend beding.

2.b Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verschuldigd: een verwijlrente ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag en daarnaast een forfaitaire schadevergoeding bestaande uit: a) een bedrag van 12 % van het factuurbedrag ter dekking van de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 40 euro, en b) de gerechtelijke kosten waaronder de rechtsplegingsvergoeding (artikel 1017 e.v. Gerechtelijk Wetboek)

2.c Niet-betaling op de factuurdatum of de bedongen vervaldag van één enkele factuur doet toegekende kortingen vervallen en maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

3 Bij niet-betaling van één factuur houdt AXON zich het recht voor om zonder ingebrekestelling de verdere prestaties stop te zetten. In elk geval zullen vanaf 14 dagen volgend op de aangetekende ingebrekestelling met betalingsherinnering geen telefonische oproepen meer worden doorgegeven aan de schuldenaar. Tevens BEHOUDT AXON, bij niet betaling van één factuur zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor het niet uitgevoerde gedeelte.

4 Klachten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na faktuurdatum per aangetekend schrijven gedaan te worden. Een ingediende klacht machtigt de klant niet de betaling van de vervallen bedragen uit te stellen. Na deze periode wordt de factuur beschouwd als aanvaard door de klant.

5 Leveringsdata en einddata van marketingacties zijn steeds benaderend en worden gegeven ten titel van inlichting. In geen geval kan een eventuele vertraging aanleiding geven tot een eis van schadevergoeding vanwege de klant.

Door klanten vooropgestelde te behalen resultaten houden geen enkele verbintenis in. Het niet behalen ervan kan in geen geval aanleiding geven tot een eis van schadevergoeding vanwege de koper. Wel kan dit, op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van de klant, resulteren in het voortijdige beëindiging van de opdracht. Alle reeds geleverde prestaties worden gefactureerd.

6 Onze klant draagt de volledige verantwoordelijkheid van de opzet en aard van de marketingactie. Indien wij evenwel ondervinden dat we te maken hebben met malafide handelspraktijken, kunnen wij de lopende actie onmiddellijk en eenzijdig verbreken. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot een eis van schadevergoeding vanwege de klant. Alle tot op dat ogenblik geleverde prestaties worden gefactureerd vermits wij de opdracht uitvoerden zonder voorafgaandelijke kennis van deze handelspraktijken.

7 AXON bvba is slechts aansprakelijk voor eigen daden en kan dan ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verbintenissen en handelingen aangegaan of uitgevoerd in naam van de klant en op diens bevel; door AXON bvba nooit optreedt als aangestelde van de klant. De verbintenissen van AXON bvba zijn steeds middelverbintenissen, nooit doelverbintenissen.

8 Er is uitdrukkelijk bedongen dat de geleverde goederen, met inbegrip van hun toebehoren, alsook de resultaten van marketingacties, eigendom blijven van AXON bvba, zolang de koper de koopprijs, verhoogd met eventuele intresten, taksen, kosten en vergoedingen niet volledig heeft betaald.

9 De door AXON uit te voeren opdrachten worden individueel bepaald. Instructies zijn steeds aanpasbaar in onderlinge afspraak met AXON en mits verwittiging 24 uur op voorhand. Eenmaal de instructie toegepast wordt, heeft AXON het recht bij zwaardere of bijkomende instructies de vergoedingen te verhogen in onderlinge afspraak met de klant en bij gebreke aan overeenstemming met de klant het contract verder uit te voeren aan de oorspronkelijk lopende instructies. Prijzen kunnen 1 keer per jaar worden aangepast volgens de indexstijgingen zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de klant. Andere prijswijzigingen worden minstens 1 maand op voorhand aangekondigd.

10 De klant en niet Axon is gehouden tot het betalen van lonen en allerlei kosten aangerekend door de langs Axon opgeroepen diensten.

11 De in het kader van deze overeenkomst verkregen gegevens worden condentieel behandeld. Berichten op de antwoorddienst worden minstens 3 maanden bewaard.

12 Personen belast met het dagelijks bestuur van een rechtspersoon worden onweerlegbaar geacht zich hoofdelijk en ondeelbaar te verbinden met de rechtspersoon voor wie ze optreden.

13 De overeenkomsten zijn maandelijks aangetekend opzegbaar. Bij gebreke aan tijdige opzegging wordt het telkens verlengd voor eenzelfde periode.

14 Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Brugge bevoegd. Zo de betwisting tot de bevoegdheid van de Vrederechter behoort, is de Vrederechter van het Kanton Tielt alléén bevoegd om er kennis van te nemen. Deze bevoegdheidsclausule is enkel in ons belang bedongen en wij kunnen er derhalve afstand van doen als wij dit nuttig achten.

Verhoog je efficiëntie

Een brochure, snel een telefoontje of liever een uitgebreide, persoonlijke babbel? Contacteer ons en ontdek hoe wij jou wegwijs maken in de customer experience wereld! 

Contacteer ons